Krst detí


Milí rodičia, krstní rodičia, bratia a sestry. Krst je bránou k prijímaniu všetkých sviatostí. Zároveň sa ním človek začleňuje k Božiemu ľudu a stáva sa členom Cirkvi. Preto Cirkev, uvedomujúc si podstatný význam tejto sviatosti, sa veľmi stará o človeka, ktorý prijme krst, aby mu zabezpečila všetko, čo potrebuje ku spáse a rozvoju viery. Táto starostlivosť Cirkvi je vyjadrená v niekoľkých právnych normách, ktoré Cirkev stanovuje pre dobro svojich členov. Preto skôr, ako požiadate o krst Vášho dieťaťa, prečítajte si, prosím, nasledujúce ustanovenia Kódexu kánonického práva Katolíckej cirkvi:

Kán. 851 - Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi.

Kán. 855 - Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu.

Kán. 868 - Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, je potrebné:

  1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
  2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. § 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkevnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Oznamy našej farnosti: Pri prihlasovaní dieťaťa na krst v našej farnosti treba priniesť rodný list dieťaťa a zaobstarať svedectvo o krste rodičov a krstných rodičov dieťaťa. Krstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov býva v budove farského úradu v prvú a tretiu sobotu v každom mesiaci o 10.00 hod. Katechéza trvá asi 30 minút.

Krst dospelých


Krst dospelých je otvorený pre všetkých, ktorí hľadajú, ktorých sa Boh dotkol a zasial semiačko viery alebo neboli vychovávaní vo viere.

Prípravné stretnutia začínajú na prelome septembra/októbra, príprava vrcholí prijatím sviatostí na veľkonočnú vigíliu.