FARSKÁ CHARITA SKALICA

Vložil Spravca webu, Po, 03/03/2014 - 18:10

Farská charita je združenie veriacich, ktoré so súhlasom a pod vedením farára rozvíja praktizovanie príkazu lásky k blížnemu ako službu Cirkvi. Právne a ekonomicky podlieha farnosti, metodicky je usmerňovaná bratislavskou arcidiecéznou charitou.

Farská charita odvodzuje svoje poslanie od základného poslania Cirkvi v tomto svete: zvestovať všetkým ľuďom posolstvo spásy a sprostredkovať ho konkrétnou službou človeku v duchu Kristovej milosrdnej lásky.

Farské charity sa vo svojej činnosti riadia štatútom a metodickými pokynmi schválenými arcidiecéznym biskupom.

U nás vznikla koncom roku 2013 a v našej farnosti bude zastrešovať aktivity, ktoré sa tu už dlhšiu dobu vykonávali ( napr. pravidelné humanitárne zbierky, práca s deťmi a mládežou ...) a tiež aj rozvíjať nové aktivity. Svoju činnosť postupne plánuje rozširovať podľa aktuálnych potrieb a sociálnych problémov vo farnosti a tiež podľa schopností, zručností a vedomostí dobrovoľníckych pracovníkov, pracujúcich bez nároku na odmenu v prospech druhých.

Ak máte záujem prispieť - či už priamo svojou prácou ako dobrovoľník, prípadne svojimi návrhmi kde a ako pomôcť - stačí sa prihlásiť v predajni Karner, prípadne na Farskom úrade a na obálku napísať heslo CHARITA.