Pohreb

Vložil Spravca webu, Ne, 15/10/2006 - 21:47


Pohreb

Podmienky
POHREB
Vážená smútiaca rodina, príbuzní a priatelia zosnulého (zosnulej). Nech Vás dobrotivý Boh poteší vo vašom žiali. Pri pohrebných obradoch Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc, vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, ktorá pramení z Kristovho zmŕtvychvstania — základného kameňa kresťanskej viery. Preto sa Cirkev náležite stará, aby potešenie a vyjadrenie tejto nádeje na večný život nechýbalo nikomu z jej členov a zároveň aby neprišlo k zneucteniu tejto posvätnej nádeje veriacich. Preto vydala nasledujúce právne normy o pohrebných obradoch, obsiahnuté v Kódexe kánonického práva:
Kán. 1176 - § 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
§ 3. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov, odporujúcich kresťanskému učeniu.

Kán. 1180 - § 1. Ak má farnosť vlastný cintorín, zomrelých veriacich treba pochovávať v ňom, ak si sám zomrelý alebo tí, ktorým prislúcha postarať sa o pochovanie zomrelého, zákonne nezvolili iný cintorín.
§ 2. Všetkým je však dovolené, zvoliť si cintorín na pochovanie.

Kán. 1183 - § 1. Keď ide o pohrebné obrady, katechumenov treba pripočítať k veriacim.
§ 2. Miestny ordinár môže dovoliť, aby malé deti, ktoré rodičia mienili dať pokrstiť, avšak ktoré zomreli pred krstom, mali cirkevné pohrebné obrady.
§ 3. Pokrstení, ktorí sú členovia niektorej nekatolíckej cirkvi alebo nekatolíckeho cirkevného spoločenstva, majú mať podľa rozumného úsudku miestneho ordinára cirkevné pohrebné obrady, ak nie je zrejmá ich opačná vôľa a len keď vlastný vysluhujúci nemôže byť prítomný.
Kán. 1184 - Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:
1. tým, ktorý verejne známym spôsobom zapreli vieru, verejne známym spôsobom popierali zjavené pravdy, alebo verejne známym spôsobom zapierali svoju príslušnosť k Cirkvi;
2. tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere;
3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.

Kán. 1185 - Komu boli odopreté cirkevné pohrebné obrady, treba mu odoprieť aj akúkoľvek pohrebnú omšu.

Oznamy našej farnosti:

Pri oznámení pohrebu na farskom úrade treba so sebou priniesť List o prehliadke mŕtveho s pečiatkou matričného úradu.

PrílohaVeľkosť
Pohreb, sviatosť.pdf84.15 KB