Sviatosť manželstva

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 12:51


Sviatosť manželstva

Podmienky
MANŽELSTVO
Milí snúbenci. Cirkev s posvätnou úctou hľadí na manželský zväzok, ktorým muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorý je svojou povahou je zameraný na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Veď Kristus Pán ho medzi pokrstenými dokonca povýšil na hodnosť sviatosti. Preto sa Katolícka cirkev s veľkou starostlivosťou venuje príprave k manželstvu a zo všetkých síl sa snaží mu pomáhať. Spolupracuje pritom aj s každou svetskou vrchnosťou, ktorá má posvätný manželský zväzok v úcte. Preto vydala Katolícka cirkev tieto právne normy, aby nimi pomohla hlbšej, plnšej a kvalitnejšej príprave a zároveň aby zabránila znehodnoteniu manželského zväzku jeho ľahkovážnym prijatím:

Kán. 1056 - Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Kán. 1057 - Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.

Kán. 1059 - Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj cirkevným právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva.
Kán. 1063 - Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc:
1. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, pomocou ktorej sa snúbenci uspôsobujú na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;
2. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého je zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
3. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.

Kán. 1066 - Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému sláveniu.

Kán. 1071 - S výnimkou nevyhnutnosti nikto nemá bez povolenia miestneho biskupa asistovať:
1. pri uzavieraní manželstva potulných;
2. pri uzavieraní manželstva, ktoré nemožno uznať alebo sláviť podľa normy občianskeho zákona;
3. pri uzavieraní manželstva toho, kto má prirodzené povinnosti voči inej stránke alebo voči deťom, pochádzajúcim z predchádzajúceho spolužitia;
4. pri uzavieraní manželstva toho, kto všeobecne známym spôsobom zavrhol katolícku vieru;
5. pri uzavieraní manželstva toho, kto je postihnutý cirkevným trestom;

Kán. 1095 - Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:
1. ktorým chýba dostatočné používanie rozumu;
2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
3. ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.

Kán. 1108 - § 1. Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym biskupom alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, delegovanými jedným z nich, ako aj pred dvoma svedkami.

Kán. 1115 - Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko.

Kán. 1118 - § 1. Manželstvo medzi katolíkmi alebo medzi katolíckou stránkou a nekatolíckou pokrstenou stránkou sa má sláviť vo farskom kostole; v inom kostole alebo kaplnke sa môže sláviť s povolením miestneho biskupa alebo farára.

Kán. 1119 - Okrem nevyhnutného prípadu sa pri slávení manželstva majú zachovať obrady predpísané v liturgických knihách, schválených Cirkvou, alebo prijaté zákonnými zvykmi.

Kán. 1124 - Manželstvo medzi dvoma pokrstenými osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo bola do nej po krste prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, druhá však patrí do cirkvi alebo cirkevnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, je bez výslovného povolenia kompetentnej vrchnosti zakázané.

Kán. 1125 - Takéto povolenie môže udeliť miestny biskup, ak existuje oprávnený a rozumný dôvod; nemá ho dať, ak nie sú splnené tieto podmienky:
1. katolícka stránka má vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi;
2. druhá stránka sa má v pravý čas oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, natoľko, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky;
3. obidve stránky sa majú poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva, ktoré ani jeden z uzavierajúcich nemá vylúčiť.

Oznamy našej farnosti:

Snúbenci musia oznámiť úmysel uzavrieť manželstvo na farskom úrade aspoň tri mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

Keďže treba zachovávať posvätnosť liturgického času, v období adventu a veľkého pôstu nesobášime.

Na matričnom úrade v Skalici treba spísať civilnú zápisnicu o konaní sobáša a priniesť ju na náš farský úrad.

Je potrebné zabezpečiť si krstný list ženícha, alebo nevesty, alebo oboch, ak neboli pokrstení v našej farnosti. Ak je jeden zo snúbencov vdovec, je potrebný aj doklad o smrti predošlého partnera. Ak je jeden zo snúbencov katolík a žil v predchádzajúcom civilnom zväzku, je potrebné doložiť rozsudok o rozvode tohto civilného zväzku.

Bezprostredná katechéza o sviatosti manželstva, ktorú všetci snúbenci musia absolvovať, spočíva v štyroch stretnutiach, ktorých termíny si snúbenci dohodnú individuálne s kňazom. Ak túto katechézu neabsolvovali v našej farnosti, musia priniesť potvrdenie o jej absolvovaní v inej farnosti.

Termíny
v sobotu poobede;
iný termín možný podľa dohovoru.
PrílohaVeľkosť
Manželstvo, sviatosť.pdf105.33 KB