Birmovanie

Vložil Administrator, So, 05/08/2006 - 12:49


Sviatosť birmovania - dospievajúci

Podmienky
BIRMOVKA
Milí birmovanci, rodičia birmovan-cov a birmovní rodičia. Sviatosť birmovania vtláča do duše pokrstených nezmazateľný znak a pri jej prijatí sú obohatení o dar Ducha Svätého, ktorý ich posilňuje a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru. Zároveň sa dokonalejšie pripútavajú k Cirkvi, aby mohli byť jej plnohodnotným členmi. Preto sa Cirkev veľmi stará o to, aby mali birmovanci náležitú pomoc a potrebnú podporu z jej strany a mohli sa rozvinúť k plnej kresťanskej dokonalosti. K tomu vedú aj nasledujúce právne normy Kódexu kánonického práva Katolíckej cirkvi:

Kán. 890 - Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne poučení a v príhodnom čase ju prijali.

Kán. 891 - Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovania z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

(Pozn. Konferencia biskupov Slovenska ustanovila za minimálny vek pre birmovancov na Slovensku 13 rokov.)

Kán. 892 - Birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval týmto podmienkam:
1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Oznamy našej farnosti:

Každý, kto sa v našej farnosti prihlási na birmovku, si musí zaobstarať svoj krstný list a svedectvo o krste svojho birmovného rodiča.

Príprava ku sviatosti birmovania v našej farnosti začína v septembri a pokračuje pravidelnými katechézami až do prijatia sviatosti birmovania. Zároveň každý birmovanec pred ukončením prípravy musí dokázať teoretickú i praktickú spôsobilosť prijať túto sviatosť.Sviatosť birmovania dospelých

Viď informácie v sekcii Katechumeni

PrílohaVeľkosť
Birmovka, sviatosť.pdf92.67 KB