Požehnanie obnoveného Kostola milosrdných bratov v Skalici

Vložil Spravca webu, Po, 14/01/2013 - 14:12

V nedeľu 13. januára 2013, na sviatok Pánovho krstu v Jordáne, požehnal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko obnovený kostol Najsvätejšej Trojice, známy ako Kostol milosrdných bratov v Skalici. Na úvod slávnosti skalický dekan Roman Stachovič privítal otca biskupa, viacerých prítomných kňazov, rehoľné sestry, členov rehole milosrdných bratov z Bratislavy, predstaviteľov vysokej školy Sv. Alžbety, ktorá v priestoroch kláštora má svoje sídlo a všetkých prítomných, ktorý zaplnili kostol a všetkým poďakoval za akúkoľvek pomoc pri jeho oprave.

Nasledoval obrad požehnania kostola a prítomných svätenou vodou. Vo svojom príhovore sa otec biskup zamýšľal nad vetou z evanjelia: „Toto je môj milovaný Syn, jeho počúvajte.“ Tiež posvätil novú ambonu a nový oltárny kríž. Sv. omšu hrou na organe doprevádzal sekretár bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a bývalý skalický kaplán Lukáš Uváčik.

Generálna oprava interiéru kostola, ktorá bola zrealizovaná od septembra do decembra 2012 pod vedením skalického dekana Romana Stachoviča zahŕňala opravu omietok, elektroinštalácie a osvetlenia, výmaľbu celého kostola, pamiatkový výskum, kúpu nového elektronického organa, výmenu kúrenia, nové koberce, ambón a oltárny kríž. Bola financovaná z prostriedkov farnosti, zbierok veriacich a z príspevku rehole Milosrdných bratov.

Kostol Najsv. Trojice bol postavený v rokoch 1645 – 1652 evanjelikmi, ktorým bol v roku 1671 odňatý. V roku 1672 ho prijali do správy jezuiti, ktorý si vybudovali kostol a rezidenciu na námestí a kostol bol odovzdaný v roku 1699 reholi karmelitánov, ktorý kostol zrenovovali a dali mu takmer terajšiu podobu karmelitánskej svätyne. Prestavbu vtedy viedol ich rehoľný brat fráter Atanáz vl. menom Martin Vitver. Súčasťou kostola je aj loretánska kaplnka. Po skončení pôsobenia rehole karmelitánov zrušených Jozefom II v roku 1786 od roku 1797 mesto zverilo kostol a kláštor Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia), ktorá vybudovala nemocnicu a pôsobila v Skalici do roku 1955. V súčasnosti v kostole duchovnú správu vykonávajú kňazi pôsobiaci vo farnosti. V roku 1982 prebehla oprava exteriéru aj interiéru kostola a v roku 2006 bola zrealizovaná výmena strešnej krytiny.

Zapísal Ľudovít Košík