Stanovy nášho združenia

Vložil Spravca webu, Ut, 07/11/2006 - 23:50

Občianske združenie MICHAEL

STANOVY

I.
Názov a sídlo
1. Názov občianskeho združenia je „MICHAEL“.
2. Sídlom združenia je „Námestie slobody 22, 909 01 Skalica“.

II.
Cieľ činnosti združenia
1. Cieľom činnosti združenia je napomáhať, v rámci názorového pluralizmu a vychádzajúc z kultúrneho dedičstva, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie Skaličanov, integrálny rozvoj občanov mesta Skalice, a to po stránke fyzickej i duševnej. Združenie sa preto zameriava na osvetovú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť.
2. Pre splnenie stanoveného cieľa bude združenie vyvíjať nasledovné činnosti:
a) organizovať stretnutia pre všetkých občanov Skalice za účelom ich včlenenia do verejného života na komunálnej úrovni v oblasti vedy, kultúry, športu a spoločenského diania
b) napomáhať rozvoj schopností občanov v duchu demokracie a vzájomného porozumenia tým, že sa bude utvárať priateľský zväzok medzi ľuďmi rozmanitej povahy, rozličného postavenia a náboženského presvedčenia
c) organizovať edukačnú činnosť formou školení, seminárov a sympózií
d) napomáhať aktívnemu a zodpovednému prístupu mladých ľudí mesta k spoločenskému životu
e) organizovať spoločenské uplatnenie seniorov, ich aktívne zapojenie do osvetových, výchovných a kultúrnych činností.

III.
Vznik a zánik členstva v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a budú konať v súlade s nimi.
2. Členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti adresovanej správnej rade a rozhodnutí Správnej rady o prijatí za člena Združenia.
3. Členstvo v združení zaniká:
a) písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia
b) rozhodnutím Správnej rady o vylúčení člena zo Združenia
c) smrťou
d) zánikom Združenia

IV.
Práva a povinnosti členov Združenia
1. Členovia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy a pravidlá stanovené Správnou radou Združenia
b) uhradiť členský príspevok vo výške a termíne určenom Správnou radou
c) napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činností Združenia.
d) zdržať sa všetkého čo poškodzuje Združenie
2. Členovia majú právo :
a) využívať všetky výhody plynúce z členstva.
b) členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov Združenia.
c) byť informovaní o činnosti Združenia
d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti Združenia
e) spolurozhodovať o záležitostiach Združenia prostredníctvom svojich zástupcov

V.
Orgány združenia
Orgány Združenia sú: Správna rada, Valné zhromaždenie a Predseda.

VI.
Správna rada
1. Správna rada je najvyšším výkonným, riadiacim a zároveň štatutárnym orgánom Združenia. Všetky právomoci týkajúce sa činnosti Združenia, jeho vnútornej organizácie ako aj pôsobenia navonok patria Správnej rade, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
2. Správna rada sa skladá minimálne z troch členov. Tvorí ju Predseda a členovia rady.
3. V mene Združenia môže konať samostatne každý člen Správnej rady. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami prevyšujúcimi 5.000,- SKK (päťtisíc SKK) je potrebný písomný súhlas aspoň dvoch členov Správnej rady, z ktorých jeden je Predseda.
4. Správna rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade, že Správna rada pozostáva z párneho počtu členov, patria Predsedovi dva hlasy.
5. Správna rada môže delegovať časť svojich právomocí na člena Správnej rady. Týmto spôsobom však Správna rada nemôže delegovať na člena Správnej rady alebo člena Združenia rozhodovanie o veciach, pri ktorých sa vyžaduje konsenzus.
6. Medzi právomoci Správnej rady patrí najmä:
a) prijímanie nových členov,
b) voľba a odvolávanie členov Správnej rady,
c) rozhodovanie o zvýšení počtu členov Správnej rady
d) voľba a odvolávanie Predsedu,
e) prijímanie rezignácii členov Správnej rady a Predsedu,
f) zmena stanov,
g) vypracovanie výročnej správy o činnosti Združenia,
h) schvaľovanie rozpočtu,
i) zvolávanie Valného zhromaždenia,
j) rozhodovanie o rozpustení Združenia,
k) rozhodovanie o zlúčení Združenia s iným občianskym združením.
7. Správna rada rozhoduje konsenzom v prípade:
a) zmeny stanov,
b) voľby nového člena Správnej rady,
c) zvýšenia počtu členov Správnej rady,
d) voľby Predsedu,
e) rozhodnutia o delegácii časti svojich právomocí na člena Správnej rady alebo na člena Združenia,
f) delegovania presne vymedzených úloh na Valné zhromaždenie.

VII.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby a zvoláva ho Správna rada. Tvoria ho všetci členovia Združenia.
2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
a) vyjadrovať sa k činnosti Združenia,
b) obdržať správu o činnosti Združenia,
c) podávať Správnej rade návrhy a podnety.
3. Správna rada môže na Valné zhromaždenie delegovať aj iné úlohy.

VIII.
Predseda
1. Predseda najmä:
a) reprezentuje Združenie vo vzťahu k iným združeniam a inštitúciám,
b) za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade,
c) zvoláva a vedie zasadnutia Správnej rady a Valného zhromaždenia,
d) je rovnoprávnym členom Správnej rady so všetkými z toho vyplývajúcimi právomocami.

IX.
Zásady hospodárenia združenia

1. Majetok Združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
2. Majetok a príjmy združenia môže byť použitý len na dosahovanie cieľov Združenia a na zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti,
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľské činnosti súvisiace so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
5. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia podľa platných predpisov.
6. Pri zániku Združenia rozhoduje o použití majetku Správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

X.
Záverečné ustanovenie
1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
2. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením Združenia, alebo
b) zlúčením s iným občianskym združením, alebo
c) právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení Združenia
3. Združenie má právo sa v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať na štátne orgány s petíciami.

V Skalici, 19. apríla 2006

PrílohaVeľkosť
Michael,o.z. - stanovy.pdf69.53 KB